Aprovació Inicial

Després que s'aprovés en el Ple del dia 7 de setembre de 2010, l'Avanç del POUM va ser enviat als Serveis Territorials d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a l'Area d'Infraestructures i Urbanisme de la Diputació de Barcelona.

El dia 20 de desembre emetien els seu informe els Serveis Territorials d'Urbanisme i també ho feia l'Area d?infraestructures de la Diputació de Barcelona. Ambdós informes s'han incorporat en els documents del POUM que s'ha elaborat.

També s'ha tingut en compte en la seva redacció els canvis normatius que s'estableixen en la coneguda com a LLei Omnibus.

En data 13 de setembre de 2012, l'arquitecte municipal va emetre informe favorable al POUM en trobar correcte els criteris i solucions generals de planejament.

Vist l'informe favorable de Secretaria de data 17 de semtembre, el dia 18 de setembre de 2012, s'aprova inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Campins, elaborat per l'empresa Trama, Urbanisme i Paisatge.

S'obre un periode d'informació pública durant 45 dies i es suspén l'atorgament de llicències urbanístiques per aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió tindrà una vigència màxima de 2 anys.

Campins, setembre de 2012.

Darrera actualització: 16.04.2015 | 16:26
Darrera actualització: 16.04.2015 | 16:26