Alta procedent d'un altre municipi

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Documentació necessària


Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

- Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
- Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
- Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
- Menors d'edat casats: a més, llibre de família.


Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

- Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.
- Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
- Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació:

  • Presencialment

    Presencialment a l' Oficina d'Atenció Ciutadana

Oficina d'atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 - 08472 Campins - Barcelona (Catalunya)
Obert: De dilluns a dijous de 9 a 14hores. Divendres de 9 a 14 hores. Tardes de dilluns i dijous de 17 a 20 hores.
Telèfon: 93 847 50 30
Fax: 93 847 50 92
Correu electrònic: ajuntament@campins.cat
Correu electrònic: campins@diba.cat
Darrera actualització: 02.06.2015 | 16:04