Sol·licitud llicència d'obres menors amb direcció d'un tècnic

Quin tipus d'obres necessiten aquesta llicència:
- Enderrocaments d'edificis.
- Construcció de coberts de superfície no major de 20 m2 d'alçada total del qual no excedeixi de 5 m.
- Construcció de pous i fosses sèptiques.
- Col·locació de grues-torre i aparells elevadors.
- Apuntalament de façanes

Cal aportar:

 • MODEL D'INSTÀNCIA GENERAL

  (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l'obra, característiques de l'obra, constructor, pressupost de l'obra, lloc, data i signatura).

 • MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'OBRA i les seves característiques.
 • 2 PROJECTES DE L'OBRA

  En el cas de sòl urbà (Plànol d'emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.

 • 4 EXEMPLARS

  En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d'emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.

 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

  A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).

 • PRESSUPOST DE L'OBRA. (per duplicat).
 • IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 - Campins (08470) - Ajuntament. Àrea d'obres.

Darrera actualització: 30.01.2015 | 12:17