Sol·licitud llicència d'obres menors sense direcció d'un tècnic

Quin tipus d'obres necessiten aquesta llicència:
- Construcció, reparació o substitució de canonades d'instal·lacions.
- Camins i anivellacions.
- Arranjaments interiors i/o exteriors que no afectin a l'estructura de l'edifici.

Cal aportar:

 • MODEL D'INSTÀNCIA GENERAL

  (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l'obra, característiques de l'obra, constructor, pressupost de l'obra, lloc, data i signatura).

 • CROQUIS DE L'OBRA

  (Planta, alçat i secció) amb mides exactes (per duplicat) acompanyat de fotografies.

 • PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT DE L'OBRA

  Amb distàncies a veïns i a carrer (per duplicat).

 • PRESSUPOST DE L'OBRA. (per duplicat).
 • IMPRES D'AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)
 • 4 EXEMPLARS

  En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d'emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà.

 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

  A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).

 • PRESSUPOST DE L'OBRA. (per duplicat).
 • IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 - Campins (08470) - Ajuntament. Àrea d'Obres.

Darrera actualització: 30.01.2015 | 12:18