Documentació Complerta

Documentació Complerta

Memòria descriptiva (Text)
Annex memòria descriptiva (Reportatge fotogràfic)
Memòria d’ordenació
Normativa urbànistica
Normatíves urbanístiques (béns a protegir)
Catàleg de masies i cases rurals
Agenda Avaluació econòmica i financera
Memòria social
Avaluació mobilitat generada
Memòria ambiental
Particpació ciutadana
Informació normativa compliment territorial d’urbanisme
Catàleg Béns
Catàleg Masies
Esmenes Cal Pagès
Esmenes Cal Teixidor
Esmenes text refós del POUM de Campins


Plans d’informació POUM Campins

Emmarcament
Emplaçament: ortofotoplànol
Emplaçament: topogràfic
Pendents
Usos del sòl
Cobertes del sòl

Riscos geològics

Riscos d’erosionabilitat

Riscos d’incendi
Riscos del sector químic

Àmbits de protecció

Àmbits de protecció territorial

Xarxa enllumenat
Xarxa d’abastament

Xarxa de sanejament

Xarxa viaria

V ulnerabilitat lumínica

Vulnerabilitat atmosfèrica
Vulnerabilitat acústica

Cadastre rústic
Cadastre d’urbana

Transcripció cadastre
Transcripció classificació del sòl NNSS 1994
Transcripció de qualificacions NNSS 1994
Transcripció de sectors i àmbit gestió NNSS 1994  


Plànols d’ordenació

Classificació del sòl (1)

Classificació del sòl (2)

Estructura general del territori (1)

Estructura general del territori (2)

Sectors de planejament i àmbits de gestió urbanística

Catalogació dels béns (1)

Catalogació dels béns (2)

Catalogació de masies i cases rurals (1)

Catalogació de masies i cases rurals (2)

Ordenació del sòl urbà(1)

Ordenació del sòl urbà(2)

Ordenació del sòl urbà(3)

Qualificació del sòl no urbanitzable (1)

Qualificació del sòl no urbanitzable (2)

Suspenció de llicències

Xarxes d’abastament

Xarxes de sanejament