El Consum

El Consum

L’objecte es avaluar els consums domèstics per habitant a partir dels consums enregistrats i la població abastada promig i censada. Els consums estan dividits en un bloc adreçat a l’ús domestic i un segon bloc adreçat al sector comerç i serveis.

Per tenir una referència a l’hora d’avaluar el consum considerem els conceptes tributaris del canon de l’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat:

En l’aplicació del cànon de l’aigua als usos domèstics de l’aigua es consideren tres trams de consum diferents. El tipus de gravamen que s’aplica depèn del volum d’aigua consumida, cosa que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums sumptuaris / més elevats.

El primer tram té caràcter social per tal de facilitar l’accés a l’aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible. El tipus impositiu aplicat als consums equivalents a fins a 100 litres per persona i dia.

Per sobre d’aquesta dotació bàsica, és a dir, en el segon tram , el tipus ordinari pels consums de 100 a 200 litres per persona i dia.

El tercer tram de consum, els sumptuaris, correspon als consums superiors als 200 litres per persona i dia.

Informació del lloc web de l ‘ACA .