Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament  o bé fer-hi arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s’adapti a la vostra necessitat.

Canals de tramitació:

 • Telemàticament
  Tramitar ara
 • Presencialment Emplenar la so.licitud i lliurar-la a les Oficines municipals

Llibre de família (Duplicat per pèrdua o deteriorament)

Cal aportar:

 • Model per emplenar, imprimir i signar: Imprès Jutjat de Pau

Canals de tramitació:

 • Presencialment Efectuar la sol·licitud davant el Registre Civil en el que es consti empadronat.

Sol·licitud traducció nom propi al català

Cal aportar:

 • Model per emplenar, imprimir i signar: Imprès Jutjat de Pau

Canals de tramitació:

 • Presencialment

 

Comunicació de crema i sol·licitud per encendre foc

Sempre que es necessiti fer foc, ja sigui per neteja de marges o rostolls o per eliminar restes de brossa tallada, carbó, etc., com per actes culturals en el que intervingui el foc (arrossades, barbacoes, etc.) és obligatori demanar permís.

La temporada de crema s’incia a el 16 d’octubre i finalitza el 14 de març. El permís es pot sol·licitar per tota la temporada.

Durant els mesos de risc, caldrà permís exprès dels agents rurals.

Segons l’època de l’any té un tràmit amb uns informes o amb èpoques de risc comporta la seva prohibició.

En el lloc web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya disposeu de mes informació en relació a les autoritzacions per encendre foc .

Canals de tramitació:

Certificat urbanístic

Cal aportar:

 • Model d’instància general amb adreça i telèfon.
 • Plànol de la finca objecte de la petició.
 • Fotocòpia del DNI o equivalent.
 • Escriptura de la propietat (còpia).
 • Explicació breu del destí de la certificació per si es tracta de cèl•lula urbanística, compatibilitat zona no forestal.

Canals de tramitació:

 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
  Tramitar ara
 • Presencialment

Cost:

Taxa segons ordenança fiscal número 1: Taxa per l’expedició de documents

Llicència primera ocupació

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Cal aportar:

 • Model d’instància general.
 • Certificat original de final d’obra signat pels tècnics i visat pel Col·legi Oficial.

Canals de tramitació:

 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Sol·licitud llicència d’activitat d’incidència ambiental

Tramitació de l’expedient per poder lliurar l’atorgament de la llicencia segons la seva classificació.

Document dirigit a l’Alcalde per sol•licitar la llicència per a l’exercici d’activitats incloses en els annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.

Cal aportar:

 • RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL Estan sotmeses a aquest règim les activitats que es relacionen en l’annex I del RG. Escrit sol•licitud del titular de l’activitat o del seu representant (per triplicat). La sol•licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que s’especifica en l’article 26 del RG (per triplicat)
 • RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL Estan sotmeses a aquest règim les activitats que es relacionen a l’Annex II del RG. Escrit sol•licitud del titular de l’activitat, o del seu representant, adreçat a l’Ajuntament. (per triplicat). La sol•licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que s’especifica en l’article 40 del RG. (per triplicat)
 • RÈGIM DE COMUNICACIÓ Estan sotmeses a aquest règim les activitats relacionades en l’Annex III del RG. Escrit de Comunicació (el titular expressa la voluntat d’iniciar l’exercici d’una activitat de les que figuren en l’Annex III del Reglament 136/1999). Descripció de l’activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica (per duplicat): Projecte tècnic ha de ser subscrit per un tècnic competent i s’exigeix per a les activitats compreses en el grup a) de la classificació. El contingut mínim del projecte tècnic és el fixat en l’article 75.2 del Decret 136/1999. La documentació tècnica, signada per un tècnic competent, és exigible per a les restants activitats de l’Annex III. La certificació tècnica acreditativa que les instal•lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable per al compliment dels objectius de la Llei. Normativa Relacionada: RG Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig.

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea de Medi Ambient.

Sol·licitud llicència d’obres majors

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Obres de Nova Planta; Ampliacions i Reformes que afectin a l’estructura de l’edifici.

Cal aportar:

 • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
 • 2 PROJECTES DE L’OBRA Visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà.
 • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable.
 • FULL D’ASSUMEIX DE DIRECCIÓ D’OBRA DE L’ARQUITECTE.
 • FULL D’ASSUMEIX DE L’APARELLADOR.
 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT a les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
 • PROGRAMA DE CONTROL I QUALITAT.
 • PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DE L’OBRA Justificant amb una còpia de la fitxa de característiques de l’Arquitecte o document similar.
 • FULL D’ESTADÍSTICA.
 • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (Segons model)
 • Comprovant de dipòsit davant Gestor autoritzat per la gestió de runes provinents de la construcció

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’obres.

Sol·licitud llicència d’obres menors amb direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Enderrocaments d’edificis.

– Construcció de coberts de superfície no major de 20 m2 d’alçada total del qual no excedeixi de 5 m.

– Construcció de pous i fosses sèptiques.

– Col·locació de grues-torre i aparells elevadors.

– Apuntalament de façanes

Cal aportar:

 • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
 • MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’OBRA i les seves característiques.
 • 2 PROJECTES DE L’OBRA En el cas de sòl urbà (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.
 • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.
 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
 • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
 • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)
 • Comprovant de dipòsit davant Gestor autoritzat per la gestió de runes provinents de la construcció

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’obres.

Sol·licitud llicència d’obres menors sense direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions.

– Camins i anivellacions.

– Arranjaments interiors i/o exteriors que no afectin a l’estructura de l’edifici.

Cal aportar:

 • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
 • CROQUIS DE L’OBRA (Planta, alçat i secció) amb mides exactes (per duplicat) acompanyat de fotografies.
 • PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE L’OBRA Amb distàncies a veïns i a carrer (per duplicat).
 • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
 • IMPRES D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)
 • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà.
 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
 • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
 • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)
 • Comprovant de dipòsit davant Gestor autoritzat per la gestió de runes provinents de la construcció

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’Obres.

Canvi de nom / alta / baixa de tributs

Canals de tramitació:

 • Presencialment També ho podeu fer amb el Model d’instància general adreçada a l’Alcalde o al cap d’Unitat de l’ORGT, a Sant Celoni, sol·licitant el tràmit amb tota la documentació necessària (DNI, escriptures, últim rebut liquidat, dades bancàries…).
 • Telemàticament Des del lloc web de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària podreu fer canvi de nom, alta o baixa de tributs així com consultar el calendari fiscal , domiciliar el tributs i fer pagaments i altres consultes sobre els tributs i altres ingressos que l’Ajuntament del Campins ha delegat a aquest Organisme
  Tramitar ara

Adreça:

A l’oficina més propera de Ct. Vella, 5 – SANT CELONI

Casament civil

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l’Ajuntament.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

 • Presencialment Emplenar la sol.licitud i lliurar-la a l’ Oficina d’atenció ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Bústia d’Acaldia

El ciutadà pot fer arribar directament a l’Alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l’Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc… perquè l’Alcaldia ho tingui en compte i, si el ciutadà ho desitja, se li respongui des d’Alcaldia a la seva sol•licitud.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

 • Presencialment Emplenar la sol.licitud i lliurar-la a l’ Oficina d’atenció ciutadana
 • Telemàticament
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

 • Telefònicament Tel: 93 847 50 30 (En horaris d’oficina)
 • Telemàticament
  Tramitar ara

Adreça:

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14.30 Divendres de 9:00 a 14:00 Tardes de dilluns i dimecres de 17 a 20 (excepte mesos d’estiu) Telèfon: 93 847 50 30

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Queixes i suggeriments

El ciutadà pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l’estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Emplenar la instància genèrica i lliurar-la a l’Oficina d’atenció ciutadana
 • Telemàticament
  Tramitar ara

Subvencions a entitats

Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d’activitats, programes i projectes.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres meses amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El representant de l’associació o entitat sense ànim de lucre.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment: a les oficines municipals.
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Inscripció activitats esportives i de lleure

Sol·licitud d’inscripció a les actuacions programades per l’Ajuntament a les instal·lacions municipals amb l’objectiu de facilitar la pràctica d’activitats esportives i de lleure a la població.

(La inscripció d’un menor l’haurà de realitzar el pare, la mare o el seu tutor legal i aquesta inscripció s’entendrà a tots els efectes com autorització expressa a realitzar l’activitat.)

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

 • Presencialment A l’Oficina d’atenció al ciutadà
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Sol·licitud d’utilització d’espais en equipaments municipals, per a la celebració d’activitats culturals, esportives o de lleure.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

 • Presencialment A l’Oficina d’atenció al ciutadà
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Alta per omisió al Padró Municipal d’habitants

Alta al padró municipal d’habitants d’aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Documentació necessària

Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d’alta (original o fotocòpia):

– Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

– Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.

– Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència.

– Menors d’edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

– Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

– Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat. En aquest cas les altes s’inclouran en el mateix full.

– Si es tracta d’un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n’ostenta la direcció.

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d’habitants poden actuar com a majors d’edat. Els menors d’edat casats també tenen la condició d’emancipats).

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació:

 • Presencialment A l’Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l’Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Alta procedent d’un altre municipi

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Documentació necessària


Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d’alta (original o fotocòpia):

– Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

– Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.

– Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència.

– Menors d’edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

– Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

– Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat. En aquest cas les altes s’inclouran en el mateix full.

– Si es tracta d’un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n’ostenta la direcció.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d’habitants poden actuar com a majors d’edat. Els menors d’edat casats també tenen la condició d’emancipats.)

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l’Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Canvi de domicili dintre del mateix domicili

Modificació de la residència al Padró Municipal d’Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Documentació a aportar


Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

– Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

– Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.

– Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència.

– Menors d’edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

– Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

– Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat. En aquest cas les altes s’inclouran en el mateix full.

– Si es tracta d’un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n’ostenta la direcció.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d’habitants poden actuar com a majors d’edat. Els menors d’edat casats també tenen la condició d’emancipats.)

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d’un habitant del municipi.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l’Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.
  Tramitar ara

Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l’emissió del duplicat d’un document original que estigui en poder de l’Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: les còpies demanades les haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.)
  Tramitar ara

Modificació de dades al Padró Municipal d’Habitants

Notificació a l’Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d’habitants.

Documentació a aportar

Documentació acreditativa de les dades a modificar (DNI, certificat d’estudis, etc.). La persona interessada ha d’enviar per correu postal a l’ajuntament les fotocòpies de la documentació acreditativa de les dades a modificar.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El tràmit es farà efectiu a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i pel que fa al padró d’habitants poden actuar com a majors d’edat. Els menors d’edat casats també tenen la condició d’emancipats.)

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d’un habitant del municipi.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Volant d’empadronament actual

Document emès per l’Ajuntament que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’Habitants.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat que estigui empadronada al municipi.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Volant d’empadronament històric

Certificat emès per l’Ajuntament que acredita fefaentment l’empadronament d’una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) -Ccal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat


Volant de convivència actual

Document emès per l’Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d’Habitants.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Volant de convivència històrica

Certificat emès per l’Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Certificat d’antiguitat i legalitat

Es tracta de la sol·licitud d’elaboració del certificat que justifica l’antiguitat i legalitat d’un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l’obra.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari de l’immoble o el seu representant.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Certificat de qualificació urbanística

Es tracta de la sol·licitud d’elaboració del certificat que conté la qualificació urbanística d’uns terrenys, on s’indica les condicions d’urbanització que han de complir.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona titular dels terrenys o el seu representant.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Comunicació d’obres excloses de llicència

Comunicació, que es fa a l’ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

– No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.

– No suposi muntatge de bastides.
– No afecti l’estructura de l’edifici.
– No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
– No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
– En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d’arbres ni moviment de terres.

 

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’habitatge (propietari o arrendatari).

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat


Còpia de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris

Obtenció de plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris a escala.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Denúncia de disciplina urbanística

Denúncies de possibles infraccions urbanístiques que es detectin en obres que s’estiguin realitzant a la ciutat.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte messos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l’excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Denúncia per incompliment d’horari de locals nocturns

Denúncies de possibles incompliments d’horari de locals nocturns. L’Administració local fixa els horaris dels locals d’oci nocturn, els barems varien segons la tipologia del local (discoteques, bars musicals, sales de ball, sales d’espectacles, etc.).

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Denúncia per incompliment de la disciplina ambiental

La disciplina ambiental es refereix al règim d’infraccions i sancions de les lleis sectorials que formen o incideixen en el medi ambient.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Devolució de primera ocupació

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l’Ajuntament, a què es condiciona l’eficàcia d’una llicència d’obres.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Retirada de vehicles de la via pública

Comunicat que es fa a l’Ajuntament perquè retiri de la via pública un vehicle abandonat.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

 • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Telemàticament Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres)
  Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Comunicació d’inscripció al Registre General d’Animals de Companyia (ANICOM) i al cens municipal de CAMPINS

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

Sol·licitud d’alta aigua potable

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat


Sol·licitud d’accès a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Qui ho pot demanar

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 

Requisits

a) Identificació del sol·licitant

b) Concreció de la informació que es sol·licita

c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

d) Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

 

Quin cost té:

L’accés a la informació pública és gratuït.

Quan es dóna resposta:

La notificació de la resolució s’efectuarà en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Silenci administratiu

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori .

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física, major de 16 anys,  a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Canals de tramitació:

 • Telemàticament
  Tramitar ara
 • Presencialment Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14.30 Divendres de 9:00 a 14:00 Tardes de dilluns i dimecres de 17 a 20 (excepte mesos d’estiu) Telèfon: 93 847 50 30

Adreça:

Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30