La Xarxa d’ Abastament

VERIFICACIÓ DE L’ESTANQUEÏTAT DE CANONADES

Amb el suport de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona estem portan a terme tasques per dectectar fuites d’aigua a la xarxa de distribució. L’activitat s’emmarca dins la línia de suport que la Diputació ofereix als ajuntaments. S’adreça especialment als municipis de menys de 10.000 habitants on l’administració local és la titular dels sistema de proveïments públic, segons estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

El programa preten portar a terme el control de l’estat de la xarxa fen mesures d’una fuita amb sensors sònics. L’objecte de l’actuació és verificar l’estanqueitat de les conduccions d’aigua: identificant punts febles del circuit en baixa, confirmant els trams que no presenten pèrdues i detectant els trams amb possibles fissures o localitzant les fuites. Per això, s’utilitzen els aparells següents:

– Prelocalitzadors de fuites d’aigua, aparells que determinen les canonades afectades.

– Correladors, aparell que serveix per determinar el punt de la fuita en una canonada.

– Geofon, aparell que serveis per confirmar el punt exacte de la fuita.

– Localitzadors de canonades soterrades, aparell que detecta el recorregut de les canonades.

Hem dividit la xarxa en dos zones d’estudi a hon les mesures es portaran a terme anualment. Una es el casc urbà i l’altre la periferia. Amb el pas de temps obtindrem una informació acurada de l’estat de la xarxa i els resultats formaran part dels elements de judici per a determinarà les actuacions preventives a realitzar a la nostra xarxa d’abastament domiciliari d’aigua potable. JDP

Unitat mòbil de la Diputació amb l’equip de control de fuites d’aigua

ENLLAÇOS

Control de fuites

LLoc web del programa de control de fuites de l’area de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona