Plans/ Campanyes/ Programes

Pla de remodelació de la recollida d’escombraries municipal

Dimarts, 20 de gener de 2015 a les 00:00

A Campins reciclem

Antecedents.

Per desenvolupar i portar a terme el Pla de gestió comarcal dels residus municipals del Vallès Oriental, el 2 de juny de 1998 es va crear el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. El Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental acull la seu del Consorci. L’ajuntament de Campins s’adhereix com a integrant del Consorci per la Gestió de Residus del Vallés Oriental l’any 2006 dintre del pla de remodelació de la recollida d’escombraries municipal juntament amb els pobles veïns del Monteny i Fogars de Montclús. Pel fet que els tres municipis forment part del Parc Natural del Montseny, la seva participació està siguen cabdal en el desenvolupament del servei recollida.

La gestió integral dels residus urbans del Consorci ha estat encarregat a l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A. La societat es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directe dels serveis vinculats a la gestió dels residus. Està dirigida per una Junta General constituïda pel Consell Plenari del Consorci i un Consell d’Administració.

Recollida de residus urbans

En el plànol adjunt esta disposat el llocs a on s’han ubicat les àrees de recollida consistent amb grups de sis contenidors de diferent color segons el residu. 

Els de color blau pel paper i cartró, groc pels envasos, verd pel vidre, verd fort pel rebuig i marró pel orgànic.

En el nostre municipi la recollida amb els camions està distribuïda de la següent forma:

-Dilluns orgànic,

-Dimarts rebuig,

-Dimecres paper i cartró, 

-Dijous envasos,

-Divendres orgànic

-Dissabte rebuig. 

El vidre es recull dintre de la primera setmana de cada mes.

També disposem d’un informador encarregat de vetllar pel control de les àrees i també d’informar al veïns en el cas de detectar infraccions o dubtes a l’hora d’utilitzar les àrees de recollida selectiva.

Tractament de Voluminosos

Els veïns de Campins hem de portar els objectes voluminosos a la deixalleria.

La deixalleria es una instal•lació que permet fer una recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Els veïns de Campins hem d’utilitzar les de deixalleries comarcals de Sant Celoni o Santa Maria de Palautordera.

Deixalleria comarcal de Sant Celoni

Polígon Industrial Molí de les Planes

C/ Rec del Molí, 4 – Tel. 93 744 00 85

Deixalleria comarcal de Santa Maria de Palautordera

Ctra. Nova a Sant Celoni, s/n – Tel. 93 744 00 86

Els horaris de les deixalleries es:

De dimarts a divendres de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.

Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h i 16 a 19 h

En el lloc web del consorci disposeu d’informació mes detallada http://www.cresidusvo.info/

planol-contenidors