Normes Urbanístiques

Normes Urbanístiques

Les presents Normes Subsidiàries tenen per objecte l’ordenació urbanística del territori integrat pel terme municipal de Campins (Barcelona).

Corresponent al document adjunt anomenat Normativa Urbanistica NNSS.pdf

Modificació

Modificació puntual del redactat de determinats articles de la normativa urbanística de les NNSS del planejament de Campins, en concret la urbanització anomenada El Serrat. Aquesta modificació va ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 22 d’agost de l’any 2005.

Corresponent al document adjunt anomenat Modificacio NNSS.pdf

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Si voleu consultar tots els expedients del municipi de Campins, els trobareu al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Accedir al registre urbanístic