Esquema del Pla de treball

Esquema del Pla de treball

El quadre mostra la metodologia que segueix el Pla de Treball s’estructura amb el treball intern compost per les fases d’entrega de la documentació prevista per la normativa vigent i amb les diverses reunions de la comissió de seguiment, i per l’altra, amb el treball obert del programa de participació ciutadana i els períodes d’exposició i informació pública.

Esquema del pla de treball

Metodología

24,63KB

Esquema del plà de treball del POUM en format PDF