Pressupostos

Pressupostos

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris…), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l’exercici en curs.

Accedir a la informació