📌OFERTES DE FEINA A L’AJUNTAMENT DE CAMPINS

📌 OFERTES DE FEINA A L’AJUNTAMENT DE CAMPINS

✅ Plaça operari/a Brigada municipal laboral fixe del servei municipal d’aigües de l’Ajuntament de Campins

📝 Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de juny fins el 28 de juny de 2023 ambdós inclosos

👉🏼 Consulta les bases a:

✅ Plaça operari/a Brigada municipal funcionari/a interí/na de l’Ajuntament de Campins

📝 Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de juny fins el fins el 27 de juny de 2023 ambdós inclosos

👉🏼 Consulta les bases a:


REQUISITS ESPECÍFICS: DOCUMENTS PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:

  • Fotocòpia del DNI i si s’escau passaport
  • Currículum vitae actualitzat
  • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • Fotocòpia del carnet de conduir
  • Fotocòpia del certificat acreditatiu dels estudis primaris
  • Declaració jurada del compliment dels requisits generals apartat d) de la base tercera:
  • Acreditació del nivell A de català
  • Abonar la taxa «Drets d’Examen» per import de 35 euros, aportant a la sol.licitud de participació de concurs comprovant de la transferència efectuada al compte corrent titularitat de l’Ajuntament: ES36-0081-0082-26-0001560959.

MÈRITS:

Es valoraran cursos de formació adequats al perfil professional acreditats.
Es valorarà experiència professional acreditada