Alta procedent d’un altre municipi

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Documentació necessària


Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d’alta (original o fotocòpia):

– Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

– Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d’estranger, passaport o document d’identitat del país.

– Estrangers d’altres països: passaport o permís de residència.

– Menors d’edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l’habitatge d’empadronament:

– Si a l’habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d’habitabilitat, rebut de l’IBI. Si aquests documents van a nom d’una altra persona, autorització d’aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

– Si a l’habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l’autorització i la fotocòpia del DNI d’un dels residents majors d’edat. En aquest cas les altes s’inclouran en el mateix full.

– Si es tracta d’un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n’ostenta la direcció.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d’habitants poden actuar com a majors d’edat. Els menors d’edat casats també tenen la condició d’emancipats.)

Qualsevol persona major d’edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació:

  • Presencialment Presencialment a l’ Oficina d’Atenció Ciutadana
  • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l’Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.
    Tramitar ara

Oficina d’atenció al ciutadà

Plaça de la Vila, 8 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Fax: 93 847 50 92

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat