Category: General Sessió extraordinària de constitució de l'Ajuntament i elecció de l'alcalde/essa.