ANUNCI DE l’acord d’aprovació inicial de la Modificació Puntual de Pla General del Text refós del Pla General d’Ordenació Municipal de Campins redactada pels serveis tècnics municipals que porta per títol “varis articles”