BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA EXCEDÈNCIA DEL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL, I BORSA DE TREBALL, DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Formularis: