BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A COM A PERSONAL FUNCIONARI AMB CARÀCTER D’INTERINITAT