Sol·licitud llicència d’activitat d’incidència ambiental

Tramitació de l’expedient per poder lliurar l’atorgament de la llicencia segons la seva classificació.

Document dirigit a l’Alcalde per sol•licitar la llicència per a l’exercici d’activitats incloses en els annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.

Cal aportar:

  • RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL Estan sotmeses a aquest règim les activitats que es relacionen en l’annex I del RG. Escrit sol•licitud del titular de l’activitat o del seu representant (per triplicat). La sol•licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que s’especifica en l’article 26 del RG (per triplicat)
  • RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL Estan sotmeses a aquest règim les activitats que es relacionen a l’Annex II del RG. Escrit sol•licitud del titular de l’activitat, o del seu representant, adreçat a l’Ajuntament. (per triplicat). La sol•licitud ha d’anar acompanyada de la documentació que s’especifica en l’article 40 del RG. (per triplicat)
  • RÈGIM DE COMUNICACIÓ Estan sotmeses a aquest règim les activitats relacionades en l’Annex III del RG. Escrit de Comunicació (el titular expressa la voluntat d’iniciar l’exercici d’una activitat de les que figuren en l’Annex III del Reglament 136/1999). Descripció de l’activitat mitjançant el projecte tècnic o la documentació tècnica (per duplicat): Projecte tècnic ha de ser subscrit per un tècnic competent i s’exigeix per a les activitats compreses en el grup a) de la classificació. El contingut mínim del projecte tècnic és el fixat en l’article 75.2 del Decret 136/1999. La documentació tècnica, signada per un tècnic competent, és exigible per a les restants activitats de l’Annex III. La certificació tècnica acreditativa que les instal•lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d’acord amb la legislació aplicable per al compliment dels objectius de la Llei. Normativa Relacionada: RG Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, aprovat pel Decret 136/1999, de 18 de maig.

Canals de tramitació:

  • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea de Medi Ambient.