Sol·licitud llicència d’obres majors

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Obres de Nova Planta; Ampliacions i Reformes que afectin a l’estructura de l’edifici.

Cal aportar:

 • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
 • 2 PROJECTES DE L’OBRA Visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà.
 • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable.
 • FULL D’ASSUMEIX DE DIRECCIÓ D’OBRA DE L’ARQUITECTE.
 • FULL D’ASSUMEIX DE L’APARELLADOR.
 • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT a les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
 • PROGRAMA DE CONTROL I QUALITAT.
 • PRESSUPOST DE REFERÈNCIA DE L’OBRA Justificant amb una còpia de la fitxa de característiques de l’Arquitecte o document similar.
 • FULL D’ESTADÍSTICA.
 • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (Segons model)

Canals de tramitació:

 • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’obres.