Sol·licitud llicència d’obres menors amb direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Enderrocaments d’edificis.

– Construcció de coberts de superfície no major de 20 m2 d’alçada total del qual no excedeixi de 5 m.

– Construcció de pous i fosses sèptiques.

– Col·locació de grues-torre i aparells elevadors.

– Apuntalament de façanes

Cal aportar:

  • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
  • MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’OBRA i les seves característiques.
  • 2 PROJECTES DE L’OBRA En el cas de sòl urbà (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.
  • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà,.
  • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
  • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
  • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)

Canals de tramitació:

  • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’obres.