Sol·licitud llicència d’obres menors sense direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència:

– Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions.

– Camins i anivellacions.

– Arranjaments interiors i/o exteriors que no afectin a l’estructura de l’edifici.

Cal aportar:

  • MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL (Nom , cognoms, adreça actual, DNI, telèfon, emplaçament de l’obra, característiques de l’obra, constructor, pressupost de l’obra, lloc, data i signatura).
  • CROQUIS DE L’OBRA (Planta, alçat i secció) amb mides exactes (per duplicat) acompanyat de fotografies.
  • PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE L’OBRA Amb distàncies a veïns i a carrer (per duplicat).
  • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
  • IMPRES D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)
  • 4 EXEMPLARS En el supòsit de sòl no urbanitzable (Plànol d’emplaçament, plantes, seccions i alçats) visats i signats pel tècnic i promotor en el cas de sòl urbà.
  • ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A les obres R.D. 1627/97 (BOE 256 de 25/10/97).
  • PRESSUPOST DE L’OBRA. (per duplicat).
  • IMPRÈS D’AUTOLIQUIDACIÓ (segons model)

Canals de tramitació:

  • Presencialment

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’Obres.